English German Greek Italian Russian Spanish

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В срок от три месеца от провеждането на Конгреса, Областните читалищни съвети и Общинските читалищни съюзи, привеждат дейността си в съответствие с настоящия устав на СНЧ.

Областен читалищен съвет

ОБЛАСТЕН ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ

Чл. 13. /1/ Оправомощени представители на общинските читалищни съюзи формират Областен читалищен съвет на регионална читалищна конференция. Конференцията се свиква по решение на не по – малко от трима Председатели на Общински читалищни съюзи и/или по искане на най – малко 1/3 /една трета/ от членовете на СНЧ в дадена област. Конференцията е редовна, ако на нея присъстват /2/3 /две трети/ от броя на избраните представители. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
            /2/ При липса на кворум на учредителната конференция, Председателят на СНЧ, свиква служебно конференция за формиране на Областен читалищен съвет, като същата се счита редовна, ако на нея присъстват повече от половината от избраните представители по чл. 12, ал. 2, т. 1.
            /3/ Областните читалищни съвети избират председател, секретар и касиер.
         1. Председател на общински читалищнен съюз  не може да е Председател на Областен читалищен съвет.
         2. Председател на Областен читалищен съвет, се счита за редовно избран, ако за него са гласували повече от половината от избраните членове на  Областния  читалищен съвет.
         3. При липса на кворум за избор на председател на Областен читалищен съвет, Председателят на СНЧ определя изпълняващ длъжността до провеждане на редовен избор за председател при условията на чл. 13, ал. 3, т. 2.
 

          /4/ Областните читалищни съвети:
-     Приемат и администрират сигнали за нередности и неспазване на ЗНЧ и Устава на Съюза;
-    Подават сигнали до областния управител за неправомерни действия спрямо читалища и читалищни работници;
-    Поддържат регулярна връзка с местните, регионалните и националните медии;
-    Информират ВЧС за развитието на читалищата в областта;
-    Имат права да подпишат споразумение за партньорство с Областните управители;
-    Отговарят за събирането на членския внос в областта;
-    Решават други проблеми по искане на своите членове ;
Чл. 14. Общинските читалищни съюзи и областните читалищни съвети са автономни в своята дейност, съгласно с разписаните в устава правомощия.
Чл. 15. Членовете на  читалищните съвети и съюзи имат право да повдигат въпроси и да правят предложения в общ интерес на читалищното дело.

 Образец 2

ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩНИ СЪЮЗИ

ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩНИ СЪЮЗИ

Чл. 12. /1/ Съюзените читалища изграждат общински читалищни съюзи /ОбЧС/, които са основните структури на Съюза. Те се учредяват на общо събрание на читалищата, членове на Съюза в отделните обшини. Събранието е легитимно, в случай на присъствие на законни/оправомощени/ представители на повече от половината от съюзените читалища.
      1. За координация на своята дейност ОбЧС избира на първото си заседание председател и касиер. Те отговарят за събирането иа членския внос и за събирането на заявления за членство в Съюза, а така също могат да решават други въпроси, по преценка на членовете си.
        2.   Председателят и касиерът на ОбЧС, се избират с обикновено мнозинство от присъствалите представители на съюзените общински читалища за срок от три години.
        3.    Председателят и касиерът, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
        4.   В една община, не се допуска изграждането на повече от един Общински читалищен съюз, като легитимен представител на читалищата членове на СНЧ.
       5.  ОбЧС приема устава на СНЧ и спазва съюзната дисциплина.
       6. Не се допуска членство на съюзените читалища в други национални съюзи и сдружения на читалища.
                      7.  Общинските читалищни съюзи, не се регистрират в съда и получават легитимността си по силата на решение на ВЧС.


 /2/ Общинските читалищни съюзи:
1. Избират по трима представители от състава си за учредяването на Областни читалищни съвети.
    2.Приемат и администрират сигнали за нередности и неспазване на ЗНЧ и Устава на Съюза и ги изпрашат на областните читалищни съвети;
    3.Подават сигнали до общинските съвети и до кметовете на общините за неправомерни действия спрямо читалища и читалищни работници;
    4.Поддържат регулярна връзка с местните, общинските, регионалните и националните медии;
    5.Информират областните читалищни съвети за развитието на читалищата в съответните общини;
    6.Имат права да подписват споразумение за партньорство с кметовете на общини,
    7.Отговарят за събирането на членския внос в общините;
    8.Решават други проблеми по искане на своите членове.

 

Образец 1

Удостоверение от министерство на правосъдието

Писмо

Поздравително писмо от министъра на културата Вежди Рашидов

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.