Алманах 165

Алманах 165

Това е проектната корица на

Литературния алманах, 

който Съюзът на народните читалища ще бъде подготви и издаде във връзка със 165-та годишнина на Общонародното читалищно дело.

Алманахът ще е в два тома – поезия и проза, от творци, членове на литературните клубове при народните читалища от цялата страна.

Започна събирането на материалите.

Литературният клуб при народното читалище трябва да бъде представен от неговия художествен ръководител в рамките на 30 реда /12 пункта шрифт/.

Допуска се участието до 10 автора /поезия и проза/ от литературен клуб.

Авторите сами правят селекцията и се представят с най-доброто си произведение – 1 /едно/ на брой /разказът трябва да е до 5 /пет/ страници/, като прилагат актуална снимка и биографична бележка до 10 /десет/ реда, както и електронен адрес за връзка.

Ако към читалището функционира Школа по изобразително изкуство, то рисунки на нейни членове, при тяхно желание и съгласие, могат да бъдат използвани за илюстрации в същия алманах. В такъв случай е необходимо да се изпратят до 3 /три/ рисунки /сканирани/ от съответната школа с имената на автора.

Краен срок за получаване на материалите е 30 юни, на електронна поща almanah165@abv.bg.

Очакваме ви.