ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СНЧ

Във връзка с разпространено за подпис  предложение за изменение и допълнение на Закона за народните читалища като писмо до Петър Стоянович  и  Стефан Данаилов категорично заявявам, че тази инициатива   по никакъв начин не обвързана нито с мен, нито с други членове на Върховния читалищен съвет.Подобно решение не е взимано на нито едно от заседанията на ВЧС на Съюза на народните читалища.

Ситуацията в страната е доста сложна и не предполага подобни действия да бъдат предлагани с неясни цели. Промени в ЗНЧ  е едно  твърде комплексно действие и не е възможно да  допусна непрофесионализъм. Лично ще осведомя Министъра на културата д-р Стоянович и проф. Данаилов за горното.

                                З.ч.д. Николай Дойнов, председател на СНЧ