Конференция на Областен читалищен съвет – София град на Съюза на народните читалища

Конференция на Областен читалищен съвет – София град на Съюза на народните читалища

Над 80 представители на софийски читалища взеха участие в първата следконгресна конференция на Областен читалищен съвет – София град /ОЧС – София град/, състояла се в големия салон на Народно читалище “Аура”, гр. София.

Конференцията премина при дневен ред:

  1. Представяне на госта на съвещанието на ОЧС – София град;
  2. Информация за дейността на ОЧС – София град от месец март 2021 до 28.09.2023;
  3. Финансов отчет на ОЧс – София град от март месец 2021 г. до 28.09. 2023 г.;
  4. Избор на председател на ОЧС – София град;
  5. Обучение по безопасни условия на труд;
  6. Разни.

Гост бе председате-лят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов.

В пространното си експозе председателят на СНЧ се спря на читалищни проблеми; на Споразумението между Министерство на културата и Съюза на народните читалища; на исканията на СНЧ за 32 %-тно увеличение на читалищната субсидия в Бюджет’ 2024; на създаването на новата база данни към Министерство на финансите   /чрез писмата с формулярите, които читалищата трябваше да попълнят през август месец за Министерство на финансите/.

Д-р Дойнов напомни, че е започнало събирането на материали за Антология „Читалищни дейци ХIХ – ХХ век”, както и запозна с плановете за бъдещи срещи  на читалищата от София с кандидатите за кметове в столицата, организирани от СНЧ.

Д-р Дойнов не пропусна да отбележи атаката срещу читалищата от кмет на община, популяризирана на сайта на Националното сдружение на общините. „Обвиненията са безпочвени – каза д-р Дойнов, – нещо повече, зад тях прозират користни цели и пълно непознаване на читалищната материя. Обвиненията звучат като изрезки от жълт вестник и не носят стойност към обществото”.

Бе разгледан и въпросът за искането на Министерство на финансите за получаване на нови данни за читалищните дейности, бюджет, щат, имоти и т. нат. Д-р Дойнов изрази учудване, че министър на финансите се занимава с читалищната тема, след като има Министерство на културата, което разполага с цялостната информация. Председателят на СНЧ запозна присъстващите с готвените срещи с кандидатите за кметове в София – град и настоя за активност на читалищните дейци, тъй като от това им зависи следващото развитие и бъдеще.

Г-жа Дени Евстати-ева, председател на Областния читалищен съвет – град София, прочете отчетен доклад за периода 2021-2023 г., а г-жа Мая Китова, касиер на ОЧС – София град, прочете доклад за финансовото състояние на ОЧС.

С пълно болшинство Дени Евстатиева бе преизбрана за председател на Областен читалищен съвет – София град.

Г-жа Кирилка Спасова, председател на “Сдружението на софийските народни читалища – 2005”, прочете писмо до министъра на финансите от Сдружението на софийските читалища и подкрепено от Областен читалищен съвет – София град, относно информацията, искана от Министерство на финансите.

След приключване на конференцията се пре-мина към обучение по безопасни условия на труд, което е напълно безплатно за членовете на СНЧ и организирано съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал.