КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКИТЕ ЧИТАЛИЩА

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКИТЕ ЧИТАЛИЩА

На 25 февруари в НЧ „Аура”, София, се състоя конференция на народните читалища в София-град за привеждане на организацията им съгласно новия устав на Съюза на народните читалища и формирането на „Общински читалищен съвет”, вместо досегашния „Общински читалищен съюз”.

Гост на конференцията бе председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов, който запозна участниците с гласуваните промени в Устава на СНЧ и формирането на нова по същество структура.

Д-р Дойнов запозна участниците със срещите на ръководството на СНЧ по време на Ковид-епидемията с различните държавни институции и социални партньори, по повод дейността на читалищата по време на епидемията и минимализиране на загубите им. Д-р Дойнов отбеляза решителната роля на Министерство на културата и партньорството им при решаване на основни проблеми, възникнали по време на Ковид-епидемията. Той предаде думите на министър Боил Банов, че е осигурена субсидията за народните читалищата за тази година.

Той подчерта, че като част от усилията на Министерство на културата  в тази посока са и новите програми на национален фонд „Култура”, в които читалищата могат да участват.

Очаква се и новата програма на МК за любителско творчество, по която читалищата ще бъдат бенефициенти. Той разгледа и други оперативни въпроси, свързани с наличието на съответните регистри в народните читалища, които са съгласно Закона за личните данни.

Д-р Дойнов обяви, че от 1-ви март Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, съвместно със Съюза на народните читалища стартира курс за управление и мениджмънт на читалищната организация. СНЧ е договорил ниска цена на обучението, поради факта, че д-р Дойнов е председател на настоятелството на Стопанската академия. Обучаемите ще получат държавни сертификати за преминалия курс.

След това се премина към решаването на организационните въпроси. Тъй като София-град е и със статут на област, д-р Дойнов предложи наименованието на софийската организация на СНЧ да бъде „Столичен читалищен съвет” като неговият председател ще бъде член на Върховния читалищен съвет.

Г-жа Денка Евстатиева прочете отчетен доклад за дейността на досегашния Софийски читалищен съюз, а Мая Китова, касиер на организацията, запозна участниците с приходите и разходите до този момент.

След станали разисквания за председател бе предложена г-жа Денка Евстатиева, която бе избрана единодушно.

По повод 110-та годишнина, която отбелязваме през тази година, бяха раздадени юбилейни медали, придружени от грамоти по повод юбилея.