МЕМОРАНДУМ

МЕМОРАНДУМ

На състоялата се на 2.09.2022 г. Национална читалищна среща, организирана от Съюза на народните читалища в НЧ “Славянска беседа”, гр. София, по предложение на председателя на СНЧ д-р Николай Дойнов бе приет следния Меморандум до политиците:

М Е М О Р А Н Д У М