Покана за ХХХVI-ия конгрес на СНЧ

Съобщение:

ПОКАНА
Върховният читалищен съвет на сдружение ”Съюз на народните читалища”, на основание чл. 26/1/ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и във връзка с чл.9б/1/ от Закона за народните читалища
Свиква на 31 май 2023 г. от 10.00ч. в гр. София, в салона на Открита сцена „Сълза и смях”, ул.”Г. С. Раковски” № 127, редовен XXXVI КОНГРЕС на сдружение ”Съюз на народните читалища” при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на ВЪРХОВНИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ на сдружение ”Съюз на народните читалища” за периода 2020 – 2023 г.
2. Доклад на Ревизионната комисия на сдружение ”Съюз на народните читалища” за 2020 – 2023г
3. Избор на председател и на контролен орган на сдружение ”Съюз на народните читалища”
4. Промени в Устава на сдружение ”Съюз на народните читалища”
5. Други/разни
При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, КОНГРЕСЪТ ще се проведе същия ден – един час по-късно при същия дневен ред.

Председател СНЧ:
д-р Николай Дойнов, з.ч.д.