Посещение в Германия

Посещение в Германия

По покана на г-жа Елен Аббе, пред-седател на Сдружени-ето на германските со-циокултурни центрове/ Bundesvereinigung  Soziokultureller Zentren e.V./ на посещение в Германия бе председателят на СНЧ  з. ч. д. Николай Дойнов, придружаван от членовете на Върховния читалищен съвет – г-жа Бойка Серафимова и г-н Томи Йовчев.

Подробности – в новия брой на “Читалищен вестник”