ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩ. СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ПРОТОКОЛ №1

от заседание на Обществения съвет към министъра на културата, създаден със Заповед № РД09-113/26.03.2013 г., изм. със Заповед №РД09-134/08.04.2013 год. и Заповед №РД09-143/15.04.2013 г. на министъра на културата

Днес, 18.04.2013 год., в 11,00 ч. в сградата на Министерството на културата в гр. София,       бул. ,,Ал. Стамболийски” се проведе първото заседание на Обществения съвет към министъра на културата.

На заседанието присъстваха:

Арх. Георги Гужгулов – гл. експерт в Столична община;

Проф. Христо Харалампиев – представител на СБХ;

Райна Йотова –  гражданска квота;

Генчо Генев – гражданска квота, представляващ Народно читалище  ,,Светлина” – Царевец 1927”

Мирослава Лилова –  гражданската квота;

Адв. Велизар Соколов – адвокат ,,Арсис консултинг” ЕООД

Стефан Илиев – гл. експерт в Дирекция ,,СИТП” в Министерството на културата;

Цветан Цветков – заместник – председател на СБМТД;

Д-р Силва Хачерян – началник отдел ,,Регионални дейности”  в Министерството на културата;

Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища;

Христо Мутафчиев – председател на САБ;

Д-р Ина Божидарова – държавен експерт в Дирекция ,,СИТП” ”  в Министерството на културата;

Проф. Чавдар Попов – ръководител на специалност ,,Изкуствознание” в НХА.

При участието на Малинка Цупарска – технически секретар на Обществения съвет.

Министърът на културата приветства присъстващите на заседанието.

Съветът се председателства от госпожа Деяна Данаилова – заместник-министър на културата.

Първото заседание на Обществения съвет протече при следния дневен ред, обявен от госпожа Деяна Данаилова в началото на заседанието:

  1. Обсъждане на модела на финансиране на регионалните дейности, осъществявани от читалища, музеи и библиотеки;
  1. Обсъждане на хода на подготовката на проект на Национална стратегия за развитие на българската култура.

Съветът пристъпи към  разглеждане на въпросите от дневния ред:

По т.1:

Д-р Силва Хачерян – началник отдел ,,Регионални дейности”  в дирекция ,,Културна политика” и член на съвета направи коментар относно финансирането на регионалните дейности, осъществявани от читалища, музеи и библиотеки като акцентира на усилията на Министерството на културата всяка година да предприема действия относно:

1. Увеличаване на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели на читалищата, библиотеките и музеите. Госпожа Хачерян заяви, че в тази връзка е създадена работна група със смесено участие, като в състава й са включени представители на Националното сдружение на общините в РБ и на Министерството на финансите. Госпожа Хачерян отбеляза, че от 2009 год. стандартите на читалищата, библиотеките и музеите са намалели с 20 %. Миналата година са увеличени с 10 %, а тази година предложението за увеличаването на стандартите е с 10 % за бюджет 2014 год., но към момента предложението не е одобрено.

2. Нови субсидирани бройки в  читалищата, библиотеките и музеите.

Госпожа Хачерян заяви, че всяка година министерството предлага завишаването на бройките в читалищата с 100-150 за година, като в това завишение са включени и бройките по Програма ,,Глобални библиотеки”.  За 2014 г. читалищните бройки са завишени с 150. Също така отбеляза, че има завишение на бройките за музеите и библиотеките, според подадената заявка от Министерството на културата.

  1. Увеличаване на допълващата целева субсидия за читалищата

Госпожа Хачерян каза, че през 2012 год. Министерството на културата е обявило конкурсна сесия съгласно Постановление на Министерския съвет. Оценени са всички проекти, постъпили в министерството, но за съжаление не са отпуснати средства за допълваща субсидия от държавния бюджет.

Субсидията се обявява в следните направления:

3.1 Спешни ремонтни дейности:

Госпожа Хачерян отбеляза, че миналата година е обявено направлението ,,ремонтни дейности” за читалища, пострадали от природни бедствия.

3.2.         Художествено – творческа дейност:

Госпожа  Хачерян заяви, че направлението е доста обширно и включва цялата дейност на читалищата и възможността да си получават финансовите средства за трайни активи. През 2012 год. е въведена възможността да се кандидатства в областта на защита на нематериалното културно наследство, свързано с програмата на министерството ,,Живи човешки съкровища”, тъй като държавен приоритет е защитата на нематериалното културно наследство.

3.3.         Компютърна техника:

Миналата година не е обявено това направление, защото читалищата са получили техника по програма ,,Глобални библиотеки”.

Госпожа  Хачерян изтъкна, че основен сериозен проблем е механизмът за разпределение на държавна субсидия. Взето е решение да се създаде смесена работна група относно актуализиране и усъвършенстване на механизма за финансиране на читалища, музеи и библиотеки.

На заседанието се отбеляза, че Министерство на културата отново е изпратило писмо до Министерство на финансите с предложение за отпускане на средства за 2012 год., необходими за приключване на обявената сесия и за започване на нова сесия за тази година на база 4 000 000 лв.

Госпожа Хачерян допълни, че казаното по-горе се отнася и за галериите.

Госпожа Данаилова допълни, че през последните три години и половина се срещат големи затруднения с Министерство на финансите. Спомена, че общото название ,,делегирани дейности” дава възможност в държавния и централния бюджет за субсидиране или спонсориране или пряко финансиране на различни видове културни дейности на общините в България. Средствата, които първоначално са предвидени в бюджета за култура, в рамките на изпълнението на бюджета през годините, са значително намалявани. Министерството на културата полага усилия за увеличаване на т. нар. субсидирани бройки, както и за увеличаването на финансирането на техните дейности. Госпожа Данаилова предложи да се обединят усилията, за да се докаже, че именно културата и културните творчески индустрии са този потенциал, тази голяма сила, която генерира най-голям растеж, най-бърз прираст на държавния бюджет.

След това беше открита дискусия по т.1 от дневния ред.

Г-н Дойнов предложи сътрудничество с МОМН за съвместно ползване на средствата по програма ,,Успех” и др. програми за извънучилищна дейност, като  регионалните културни институти да се включат като партньор на училищата в извънкласни форми.

Г-н Мутафчиев подкрепи г-н Дойнов и предложи в училищата да се въведе предмет ,,театър” като извънкласна форма.

Г- н Ст. Илиев допълни като извънкласна форма да се въведат и предметите ,,духова музика” и ,,хорово пеене”.

Г-н Соколов сподели своите наблюдения, че първото ,,перо” от което се съкращават средства от страна на държавата е културата.  Изтъкна, че не следва да се разчита само на държавни пари и че културата най-добре се финансира, когато се усвояват пари от частния сектор или от гражданския сектор. Предложи да се направи преглед на Закона за меценатството, на всички специални закони в областта на културата с цел стимулиране на инвестициите в областта на културата от гражданския и частен сектор.

По т.2 от дневния ред:

Госпожа Данаилова заяви, че по Националната стратегия за развитие на българската култура се работи около 2 год. с широко участие на гражданските структури. Отбеляза, че предстои техническа обработка и редактиране на текста. Очакванията са до края на месец април Стратегията да бъде готова и публикувана на официалния сайт на министерството с възможност за широко обществено обсъждане. Уточни, че в Стратегията има финансова рамка, която да предвижда по какъв начин и как да се финансират дейностите десет години напред.

Госпожа Данаилова заяви, че разчита на съвета, както по разработването и усъвършенстването на механизмите за делегирани дейности и допълващите субсидии по отношение на културните институти, така и за финансирането на културата. Отбеляза, че бюджетът на държавата трудно се изпълнява, но ако се потърси вътрешно оптимизиране, могат да се намерят много големи резерви за неправилно разходвани държавни средства дори на други министерства по програми на Европейския съюз.

Г-жа Хачерян – допълни, че възприетият подход в Националната стратегия за развитие на българската култура е междусекторният подход, т.е. интегрираното развитие на всяко направление в културата. Това е залегнало в текста на Стратегията. Г-жа Хачерян каза, че същият подход е възприет и в Националната програма за развитие ,,България 2020”. В стратегията е заложено партньорството и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Развитие на селските райони.

След това беше открита дискусия по т.2 от дневния ред.

Г-н Мутафчиев – каза, че докато ЗЗРК съществува няма нищо да се получи. Даде пример със съществувалия преди Закон за субсидиране и стимулиране на всеобщата и всестранна просвета на населението чрез училищата, науката, театрите и литературата. Посочи, че в този закон е имало желание да се стимулира и субсидира просветата на населението чрез всичко това.  Даде пример, че в този закон е бил уреден безплатният превоз на театралните трупи в железниците, за да стигнат от една до друга точка, за да играят. Каза, че в Закона за закрила и развитие на културата има проблематични моменти, които не позволяват на управляващите да вникнат в необходимостта да стимулират и субсидират просвещението на народа.

Г-жа Хачерян допълни, че стремежът е да се направи така, че културата да достигне до всеки.

Г-жа Йотова попита какъв е смисълът от обсъждане на Стратегията след като тя ще е финализирана края на този месец?

Г-жа  Хачерян отговори, че Стратегията ще бъде публикувана на сайта на министерството за обсъждане и има възможност съветът да заседава отново.

Г-жа Йотова попита дали се предвижда промяна на 500 % увеличение на таксите за износ на културни ценности. Уточни, че увеличението е направено в края на мандата на Вежди Рашидов.

Г-жа  Хачерян отговори, че на следващото заседание на Обществения съвет ще бъде даден отговор на поставения въпрос.

Г-н Дойнов предложи министърът на културата да инициира среща с политическите партии с цел постигане на политически консенсус относно разработващата се Стратегия.

Г-н Соколов изтъкна необходимостта от политическа подкрепа на Стратегията и предложи да се изчака след изборите.

Г-н Цветков предложи Стратегията да бъде финализирана и с нея да се сезират управляващите. Очакванията са на база финализирането на Стратегията да се изготви Закон за сценичните изкуства.

Председателстващият съвета обобщи, че направените предложения от членовете на съвета са много полезни, ще се вземат под внимание и ще бъдат докладвани на министъра на културата.

Заседанието на Обществения съвет приключи в 12,30 ч.

Изготвил: Малинка Цупарска – технически секретар на съвета