ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на експертния съвет при Министерство на културата

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ  на експертния съвет при Министерство на културата

На 1 март бе проведено първото заседание на експертния съвет при министъра на културата. То бе ръководено от Найден Тодоров, министър на културата, който представи своите заместници – доц. д-р Пламен Славов и Марина Василева. В работата на Съвета участие взеха и директорите на дирекции в МК – д. н. Силва Хачерян, Елиянка Михайлова.

Министър Тодоров запозна участниците с намерението си да започне разговори с хората на изкуството и да инициира някои промени, независимо от краткото време, в което ще е служебен министър.

Изказаха се всички участници в съвета, като последен взе думата д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища и председател на предишния съвет.

В половинчасовото си изказване той се спря на ролята на читалищата и на намаляващите възможности за финансиране по различни програми. Също така  той обърна вниание върху програмите в Министерство на образованието, които според него държат настра-на представителите на художествените професии, независимо от сериозния финансов ресурс, който имат за извънкласни дейности.

Николай Дойнов поиска от министър Найден Тодоров да организира среща в същия формат, заедно с министъра на образованието, за да може да се пос-тавят някои въпроси относно съвместната работа.

Председателят на СНЧ поиска в изменението на Закона за развитие на културата да бъде записано, че „читалищата са нацио-налната културна инфраструктура”, за да се ангажират и други институции с поддръжката на сградния фонд.

На срещата стана ясно, че Ковид-средствата във Фонд „Култура” са приключили и тази година ресурсите ще бъдат значително намалени.

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД

№РД09-182/4.02.2023 г.

 

На основание чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата и във връзка с чл. 16 от Закона за закрила и развитие на културата

НАРЕЖДАМ:

  1. Създавам обществено-експертен съвет в областта на изкуството и културата със срок до 31.12.2023 г. в състав, както следва:

       Председател:

Найден Тодоров – министьр

       Заместник-председател:

Доц. д-р Пламен Славов – заместник-министьр

       и членове:

1.1. доц. д-р Анета Дончева – председател на Българска библиотечно-информационна асоциация;

1.2. Антония Пенчева – председател на Съюза на преводачите в България;

1.3. Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”;

1.4. Боян Анrелов – председател на Съюза на българските писатели;

1.5. Десислава Алексиева — председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга”;

1.6. Любен Генов – председател на Съюза на българските художници;

1.7. Мартин Христов – председател на Управителния съвет на Асоциация на бълrарските археолози;

1.8. Милко Лазаров — председател на Съюза нa бълrарските филмови дейци;

1.9. д-р Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища;

1.10. Станислав Почекански — председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци;

1.11. проф. Тодор Булев – председател на Съюза на архитектите в Бълrария;

1.12. Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България;

1.13. Ценко Минкин – председател на Съюза на българските композитори.

  1. Съветьт по т. 1 има следните функции:

2.1. обсъжда важни и актуални въпроси в областга на изкуствата и културата;

2.2. изразява мнения и дава препоръки по въпросите по т. 2.1. пред ръководството на Министер-ството на културата;

2.3. разглежда и прави предложения по проекти и нормативни актове в областта на изкуствата и културата;

2.4. Съветьт заседава веднъж месечно.

  1. Организацията на работата и координацията на действието на Съвета възлагам на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам  на директора на дирекция СИХО.

Заповедта да се връчи на председателя, заместник-председателя, членовете на Съвета и директорите на дирекциите CИXO, КНМИИ и МСЕПРД за сведение и изпълнение.

 

за МИНИСТЪР:

       Найден Тодоров

       За министър/ заместник-министър П. Славов