Работна среща

На 1 август се състоя среща на председателя на СНЧ  з.ч.д. Николай Дойнов със сенатора от Румънския парламент, член на Комисията по култура и председател на Комисията за равни възможности, г-н Мариан Василиев. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество между гражданския сектор в сферата на културата –  румънските домове за култура и народните читалища от Северна България, организиране на различни формати за съвместно европейско

развитие  и съвместно кандидатстване  пред  еврофондовете през следващия програмен период в сферата на развитието на местните общности, културния туризъм, и изграждането на обща културна платформа, реализирана чрез народните читалища и румънски неправителствени организации. Г-н Дойнов  пое ангажимент да съдейства на румънските си колеги при установяване на контакти с Европейската мрежа на културните центрове.