Участие на СНЧ в европейска среща по въпросите на високите технологии

Участие на СНЧ в европейска среща по въпросите  на високите технологии

На 26.09.2022 г. се проведе Европейска среща по въпросите на високите технологии и тяхното приложение в света, Европа и България.
Срещата бе организирана от Европейски икономически и социален комитет и неговата секция за нови технологии и Асоциа-ция на индустриалния капитал в България.
Като панелисти в обсъжданията взеха участие: г-н Александър Пулев – министър на иновациите и растежа, д-р инж. Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите, г-н Янко Топалов – заместник-министър на икономиката и индустрията на РБ, г-н Васил Велев – пред-седател на АИКБ, г-н Пламен Димитров – председател на КНСБ, д-р Николай Дойнов – председател на СНЧ, г-н Цион Цу – директор на Индустриалния и технически департамент при Обединените нации, г-н Бонифацио Гарсия Порас – ръководител на малки и средни предприятия в Европейската комисия, г-жа Лучия Космано – заместник- ръководител на Център за регионите и градовете, г-н Хюберт Котони – директор и ръководител на управляващия мениджмънт на Европейски инвестиционен фонд, г-н Хесос Пинто – управляващ директор на Летище София, г-жа Цветелина Пенкова – член на Евро-пейския парламент и други.
Председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов в своето експозе по темата за „Новите технологии по све-та, Европа и българските перспективи” запозна присъстващите с уникалния об-разователен, вековен опит на народните читалища, като място за допълващо образование.