Конкурс „ Идеите на младите хора за нови културни политики”

Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО,

Съюз на народните читалища в България,

Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо” Пловдив,

обявяват

Конкурс „ Идеите на младите хора за нови културни политики”

 

Конкурсът е за иновативно мислещи млади хора на възраст от 16 до 30 години.

Ако искате да откриете своите силни страни,  можете да си изберете една от темите, приложени към тази обява и да я разработите, като включите в нея Вашите уникални идеи:

Очакваме  есета до десет машинописни страници, без приложенията.

Участниците трябва да посочат информация за училище и специалността,  ако се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.
След оценка на идеите от специализирано жури, авторите на най-добрите идеи, които ще доразвият в доклади, ще бъдат поканени да участват в обучителни конференции на тема „Нови културни политики на България-възможности за реализация и включване”. Участниците ще имат възможност да обменят идеи, да намерят нови партньори, да се включат в процеса на създаване на по-ефективни културни политики в България. Разходите по участието в конференциите ще бъдат за сметка на организаторите.

Есетата, моля изпращайте на е- адрес :

konkurskultura@mail.bg

В subject: напишете темата на разработката

 

Краен срок за подаване на предложенията: 20 октомври 2015 г.

Необходимата информация за участието в конкурса, темите и критериите за оценка на есетата може да получите на страницата на Сдружение „Писалка и перо” във фейсбук https://www.facebook.com/pisalkaipero?fref=ts 

Теми

·         Съвременни форми на културно изразяване;

·         Иновативни форми за насърчаване на четенето;

·         Модерната библиотека- какви нови услуги трябва да има за потребителите.

·         Съвременното читалище-мост между традиции и  новаторство.  Какви дейности трябва да развива?

·         Развитие и култура на градската среда.

·         Културното предприемачество- идеи в областта на изкуствата, културата и творческата индустрия.

·         Алтернативните модели за финансиране на културни дейности – crowdfunding, фондове за микрокредитиране и други

·         Културен туризъм в България – място и роля в сектора на туризма.

·         Гражданско общество – място и роля в изпълнението на културните политики в България.

·         Виртуалните общности:взаимодействието им с културните институции

·         Предлагане, търсене и разпространение на културни продукти.

·         Мястото на културата в образователния процес в България.

·         Културата на малцинствата в България.

Критерии за написване на есе за конкурса „ Идеите на младите хора за нови културни политики”

 

·         Релевантност на идеите към избраната от кандидата тема

·         Оригиналност и новаторство на идеята/идеите.

·         Логичност на аргументацията.

·         Наличие на конкретни примери и факти в изложението.

·         Култура на изразяването.

Възможност за реализация на идеите.