СЪОБЩЕНИЕ – за областните конференции

Във връзка с областните конференции на СНЧ, Върховният читалищен съвет реши непроведените  до този момент областни конференции, да се проведат до края на м. октомври.

В тази връзка се дават следните пояснения:

  1. 33-ят конгрес на СНЧ прекрати мандатите на областните председатели, независимо от датата на тяхното избиране
  2. Областните конференции се състоят от оправомощени представители на общинските читалищни съюзи. Всеки общински читалищен съюз избира 3 делегати за областната конференция и им дава съответното пълномощно/протоколно решение/. За община, в която има само 1 читалище, участва само с един представител.
  3. Областният читалищен съвет се състои от оправомощените делегати на общинските читалищни съюзи.
  4.  За датите на провеждане на областните конференции се уведомява секретариата на СНЧ най-малко седем дни преди провеждането на областната конференция.