Съобщение

Върховният читалищен съвет на Съюза на народните читалища, на основание чл. 26/1/ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и  чл.9б /1/ от Закона за народните читалища

СВИКВА НА 11 МАЙ 2014 Г ОТ 9.30 ч. в зала № 6 на Националния дворец на културата редовен XXXІІІ конгрес на сдружение” Съюз на народните читалища” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на ВЧС на СНЧ за периода 2011-2013 г

2.Доклад на Проверителната комисия

3.Промени в Устава на Сдружение”Съюз на народните читалища”

4.Избор на председател на СНЧ

5.Избор на управителен  и контролен органи

6.Приемане на етичен кодекс на народните читалища

7.Разни

 

Норма на представителство: всеки пет члена на СНЧ избират 1 делегат /чл 9б/1/ от ЗНЧ.