XXXVII извъндреден конгрес на СНЧ, 26.04.2024 г., покана

Покана 2024

Съобщение:

ПОКАНА

Върховният читалищен съвет /управителен съвет/ на Сдружение с нестопанска цел ”Съюз на народните читалища”, на основание чл.26, ал.1 ЗЮЛНЦ  и във вр. с чл.9б ЗНЧ, свиква 37 извънреден конгрес /общо събрание/ на сдружение с  нестопанска цел ”Съюз на народните читалища”  на 26.04.2024 г. от 9:00 часа в Открита сцена „Сълза и смях”, улица „Г.С.Раковски 127, гр.София, при следния дневен ред:

1.Отчет на Върховния читалищен съвет/Управителен съвет/ на  сдружение с нестопанска цел”Съюз на народните читалища” за периода 01.06.2023 до 31.03.2024 г

  1. Доклад на Ревизионната комисия на сдружение с нестопанска цел „Съюз на народните читалища” за периода от 01.06.2023 до 31.03.2024 г

3.Освобождаване на председателя на сдружение с нестопанска цел ”Съюз на народните читалища”

4.Избор на председател на сдружение с нестопанска цел „ Съюз на народните читалища” за следващ мандат

5.Освобождаване на членовете на Върховен читалищен съвет/Управителен съвет/ на сдружение с нестопанска цел” Съюз на народните читалища”

6.Избор на членове на Върховен читалищен съвет/Управителен съвет/ на сдружение с нестопанска цел „Съюз на народните читалища”за следващ мандат

  1. Освобождаване и избор на Ревизионна комисия на сдружение с нестопанска цел ”Съюз на народните читалища”
  2. Промени в Устава на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на народните читалища”
  3. Други/разни

 

При липса на кворум, на основание чл.27от  ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.2 от устава на СНЧ, конгресът ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред колкото и членове да се яват.

 

 

 

Председател СНЧ:

д-р Николай Дойнов, з.ч.д